*Estabelecimentos (instalação e moradia completa)

SSgrupo-Matriz Apartamento 2F

 

SHATORU TAMURA (HIRATSUKA)

 

Ambiente e Staff Descontraido

 

SHATORU VANBELL (HADANO)

 

SHATORU AIKAWA (AIKAWA)

 

SHATORU ISEHARA (ISEHARA)